La Federació d’agricultors Viveristes de Catalunya (FVC) està formada per les quatre associacions de viveristes catalanes:

Associació d’Agricultors Viveristes de Barcelona
Associació de Viveristes de Girona
Associació d’Empresaris Viveristes de Lleida
Associació de Viveristes de Tarragona

L’òrgan de govern i representació de la FVC és la seva Junta que està composada per:

• President: David Borda

• Vicepresident 1er: Joan Roig

• Vicepresident 2n: Joaquim Gassó 

• Secretari: Isidre Queralt

• Tresorer: Jordi Moner

• Vocal 1: Xavier Gaxas  

• Vocal 2: Oriol Belil 

• Vocal 3: Josep Canela

Actualment la FVC compta amb un col•lectiu de més de 200 empreses productores de plantes vives que venen a representar el 90% del sector viverista català amb els següents trets característics:

El sector productor de plantes vives català ocupa actualment una superfície de conreu d’unes 1.800 Ha. De les quals unes 1.600 són en cultiu a l’aire lliure i unes 200 ho són sota hivernacle.

La producció de plantes vives inclou el cultiu de: arbres ornamentals, arbres de Nadal, arbustos ornamentals, coníferes, cactus, planta aromàtica, planta de temporada, planta vivaç, planta d’ombra, planta mediterrània, plantes crasses, palmàcies, planta forestal, fruiters i el material vegetal de reproducció de les anteriors produccions (cultiu de teixits, germinació de llavors, arrelament d’esqueixos i empelts).

Els anteriors cultius es realitzen tant a plena terra com en contenidor, trobant-se a l’aire lliure o a cobert, sota estructures del tipus hivernacle més o menys sofisticats segons els requeriments de la producció.

Les empreses que formen el sector són petites i mitjanes, la majoria d’elles de tipus familiar. La mida de les explotacions és variable, des de una hectàrea en el cas de produccions intensives de planta ornamental sota hivernacle a més de 50 Ha en el cas de producció d’arbre i arbust a l’exterior.

La producció dels vivers catalans té com a destí final dos usos diferenciats: l’ús privat (planta per decoració d’interiors o enjardinaments exteriors i plançons per explotacions fructícoles, vitícoles o forestals), i l’ús que en faci el sector públic en l’enjardinament d’espais públics (parcs, places, vials), la restauració paisatgística i la repoblació forestal.

Els principals mercats del sector són la resta de l’estat espanyol i, cada vegada més, altres països de la Comunitat Europea, principalment França i Itàlia. Els viveristes catalans exportaren el 2021 plantes per valor de 71M€.